TTO3280:Üldmõisted

Allikas: RISK Wiki

Tsiviilõigus[muuda]

Tsiviilõigus on eraõiguse osa, mis laieneb kõikidele õiguskäibes osalejatele ning millega reguleeritakse isikute varalisi ja isiklikke suhteid poolte võrdsuse printsiibist lähtudes. Kujunenud välja Rooma eraõigusest ning on eraõiguse kõige mahukam osa.

Tsiviilõigus jaguneb:

Objektiivne õigus
Tsiviilõiguse normid ja tavad, mis reguleerivad isikutevahelisi suhteid poolte võrdsuse printsiibil.
Subjektiivne õigus
Konkreetsele isikule kuuluv juriidiliselt tagatud õigustus ise teatud viisil käituda või nõuda vastavat käitumist teiselt poolelt. Näiteks omanikul on õigus asja vabalt vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda kahju hüvitamist juhul, kui omandiõigust rikutakse.

Tsiviilõiguse valdkonnad on:

Üldosa
Allikaks tsiviilseadustiku üldosa seadus, milles sätestatakse tsiviilõiguse üldpõhimõtted ja olulisemad instituudid nagu isikud, esemed, tehingud, esindus- ja tsiviilõiguste teostamine.
Võlaõigus
Allikaks võlaõigusseadus, mis reguleerib võlasuhete tekkimise aluseid, lepingulisi ja lepinguväliseid kkohustusi (tasu avalik lubamine, asja ettenäitamine, käsundita asjaajamine, alusetu rikastumine, kahju õigusvastane tekitamine).
Asjaõigus
Allikaks asjaõigusseadus, milles on sätestatud kinnisturaamatu pidamine ja õiguslik tähendus ning valduse, omandi ja piiratud asjaõiguste õiguslik regulatsioon.
Perekonnaõigus
Allikaks perekonnaseadus, milles reguleeritakse abielu, perekonnaliikmete omavahelisi õigussuhteid ning eestkosted.
Pärimisõigus
Allikaks pärimisseadus, milles reguleeritakse pärimist seaduse ja testamendi järgi, pärimislepingut, pärimise käiku ning kaaspärijate vaheliste suhete küsimusi.