Muutmisel on "TTO3280:Konspekt"

Hoiatus: Sa pole sisse logitud. Sinu IP-aadress on kõigile nähtav, kui muudatusi teed. Kui logid sisse või lood konto, siis teiste eeliste seas omistatakse sinu muudatused sulle kasutajanime järgi.

Selle redaktsiooni käigus tehtud muudatusi saab eemaldada. Palun kontrolli allolevat võrdlust veendumaks, et tahad need muudatused tõepoolest eemaldada. Seejärel saad lehekülje salvestada.
Viimane redaktsioon Sinu tekst
34. rida: 34. rida:
   
 
===Lepingu mõiste ja liigid===
 
===Lepingu mõiste ja liigid===
Leping on tehing kahe või enama isiku (lepingupooled) vahel, millega pooled kohustuvad midagi tegema või tegemata jätma. On osapooltele kohustuslik täitmiseks - ''pacta sunt servanda.''
+
Leping on tehing kahe või enama isiku (lepingupooled) vahel, millega pooled kohustuvad midagi tegema või tegemata jätma. On osapooltele kohustuslik täitmiseks - pacta sunt servanda.
   
 
===Lepinguõiguse põhiprintsiipide piiramine===
 
===Lepinguõiguse põhiprintsiipide piiramine===
47. rida: 47. rida:
 
Lepinguõiguse allikad (normatiivaktid) võivad olla siseriiklikud või rahvusvahelised. Eelkõige on aluseks põhiseaduse §19, mille kohaselt on igaühel õigus vabale eneseteostusele ning igaüks peab oma õiguste ja vabaduste kasutamisel ning kohustuste täitmisel austama ja arvestama teiste inimeste õigusi ja vabadusi ning järgima seadust.
 
Lepinguõiguse allikad (normatiivaktid) võivad olla siseriiklikud või rahvusvahelised. Eelkõige on aluseks põhiseaduse §19, mille kohaselt on igaühel õigus vabale eneseteostusele ning igaüks peab oma õiguste ja vabaduste kasutamisel ning kohustuste täitmisel austama ja arvestama teiste inimeste õigusi ja vabadusi ning järgima seadust.
   
Olulisemaks siseriiklikuks allikaks on tsiviilseadustiku üldosa seadus, kuid ka teised seadused, mis sisaldavad lepinguõiguse norme (autoriõigusseadus, asjaõigusseadus, tarbijakaitseseadus). Samuti võivad lepingulisi suhteid reguleerida Vabariigi Valitsuse määrused (teeninduseeskirjad, sõitjateveoeeskirjad, vara võõrandamise kord) ja kohaliku omavalitsuse eeskirjad.
+
Olulisemaks siseriiklikuks allikaks on tsiviilseadustiku üldosa seadus, kuid ka teised seadused, mis sisaldavad lepinguõiguse norme (autoriõigusseadus, asjaõigusseadus, tarbijakaitseseadus). Samuti võivad lepingulisi suhteid reguleerida Vabariigi Valitsuse määrused (teeninduseeskirjad, sõitjateveoeeskirjad, vara võõrandamise kord) ja kohaliku omavalitsuse eeskirjad. Kohtuotsus ei ole lepinguõiguse allikaks Eestis, kuid anglosaksi riikides see nii ei ole. Osades riikides, ka Eestis, on tava õigusallikaks. Tava tekib käitumisviisi pikemaajalisest rakendamisest, kui seda peetakse õiguslikult siduvaks. Sellele vaatamata ei saa tava muuta seadust.
 
Eestis ei ole kohtuotsus lepinguõiguse allikaks, kuid anglo-ameerika õiguskultuuris see nii ei ole.
 
   
 
Tähtsaimaks rahvusvaheliseks allikaks on Viini konventsioon ning samuti EL direktiiv ebaõigete üldtingimuste kohta.
 
Tähtsaimaks rahvusvaheliseks allikaks on Viini konventsioon ning samuti EL direktiiv ebaõigete üldtingimuste kohta.
165. rida: 163. rida:
 
* lepingu olemust ja eesmärki;
 
* lepingu olemust ja eesmärki;
 
* vastaval tegevus- või kutsealal kehtivaid tavasid;
 
* vastaval tegevus- või kutsealal kehtivaid tavasid;
* pooltevahelist praktikat;
+
* pooltevahelist praktikt;
 
* lepingu konteksti ja vaadeldava tingimuse seotust teiste lepingutingimustega;
 
* lepingu konteksti ja vaadeldava tingimuse seotust teiste lepingutingimustega;
 
* mitmetähenduslike sõnade ja väljendite korral mõista neid viisil, mis on klõige paremini kooskõlas lepingu olemuse ja eesmärgiga;
 
* mitmetähenduslike sõnade ja väljendite korral mõista neid viisil, mis on klõige paremini kooskõlas lepingu olemuse ja eesmärgiga;

Pea silmas, et kogu kaastöö võrgukohale RISK Wiki loetakse avaldatuks litsentsi Creative Commonsi litsents "Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel" all (üksikasjad leheküljel General:Autoriõigus). Kui sa ei soovi, et sinu kirjutatut halastamatult redigeeritakse ja oma äranägemise järgi kasutatakse, siis ära seda siia salvesta.
Kinnitad ka, et kirjutasid selle ise või võtsid selle allikast, mille materjale ei kaitsta autoriõigusega või muust sarnasest vabast allikast.
Ära salvesta autoriõigusega kaitstud materjali ilma loata!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Loobu Redigeerimisjuhend (avaneb uues aknas)